اختلال بلع و اختلالات آن

اختلال بلع و اختلالات آن

معرفی اختلال بلع و اختلالات آن اختلال بلع و اختلالات آن ✅مراحل بلع: ۱-مرحله دهانی(شامل مرحله آمادگی دهانی و انتقال دهانی) ۲-مرحله حلقی ۳-مرحله مروی ✅مرحله دهانی: ۱-غذا خردشده و سپس با بزاق مخلوط شده و بر روی خلف زبان قرار بیشتر بخوانید