شیرخوار با تراکئوستومی

شیرخوار با تراکئوستومی

مراقبت از شیرخوار با تراکئوستومی شیرخوار با تراکئوستومی 🔴پرسش اول: آیا فرزند من قادر به حرف زدن خواهد بود؟ ✅ پاسخ: لوله تراکئوستومی اغلب روی صحبت کردن فرزند شما تاثیر خواهد گذاشت و در ابتدا اغلب شیرخوار قادر به تولید هیچ بیشتر بخوانید

گفتار درمانی

راه تغذیه شیرخواران با فنجان

راه تغذیه شیرخواران با فنجان راه تغذیه شیرخواران با فنجان تغذیه با فنجان🍵🍶 تغذیه با فنجان (Cup Feeding) اين روش يک روش ايمن ، عملی و ساده برای تغذيه شيرخواران مبتلا به انواع زيادی ازمشکلات بالينی می باشد و عموما درمواردی بیشتر بخوانید