شیرخوار با تراکئوستومی

شیرخوار با تراکئوستومی

مراقبت از شیرخوار با تراکئوستومی شیرخوار با تراکئوستومی 🔴پرسش اول: آیا فرزند من قادر به حرف زدن خواهد بود؟ ✅ پاسخ: لوله تراکئوستومی اغلب روی صحبت کردن فرزند شما تاثیر خواهد گذاشت و در ابتدا اغلب شیرخوار قادر به تولید هیچ بیشتر بخوانید