علت مهم كم شنوايي كودكان

سه علت مهم كم شنوايي كودكان علت مهم كم شنوايي كودكان سه علت مهم كم شنوايي كودكان شامل موارد زیر است: ۱- اوتيت مياني (عفونت هاي گوش) ۲،- علل مادرزادي ، ۳- علل اكتسابي. **اوتيت مياني اوتيت مياني التهاب در گوش بیشتر بخوانید