غربال گری شنوایی نوزادان

غربال گری شنوایی نوزادان غربال گری شنوایی نوزادان بیماری های گوش در کودکان دو نوع است که یک نوع از آن کم شنوایی ارثی است،یعنی کم شنوایی که از پدر یا مادر به صورت فامیلی در ژن کودک وجود داشته و بیشتر بخوانید